วิสัยทัศน์(Vision)

เราจะเป็นบริษัทค้าส่งเครื่องสำอางที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
พันธะกิจ(Mission)
เราจะดำเนินการหาวัตถุดิบสมุนไพรที่มีคุณภาพ เพื่อการผลิตยาสีฟันสมุนไพรที่มากคุณประโยชน์ สามารถส่งมอบความพึงพอใจขั้นสูงต่อลูกค้า(clients) ของเรา
แนวทางและปณิธานในการบริหารงาน
1. การให้บริการที่เป็นเลิศ และสร้างความพึงพอใจอย่างสูงสุดต่อลูกค้า
2. การคัดเลือก และผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงได้มาตรฐานในระดับสากล
3. ยึดมั่นในธรรมมาภิบาล ความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าและคู่ค้า
4. ความรวดเร็วในการบริการ การส่งมอบที่ทันเวลา
5.ความถูกต้องของสินค้า และจำนวนสินค้าที่ส่งมอบ
__________________________________________________________________

Vision
We are a wholesale cosmetics has won the trust of customers and is recognized internationally.
Mission
We will look for quality of herbal ingredients. To produce the most beneficial herbal toothpaste.
Deliver satisfaction to the our clients.
Approach in the management
1. The service excellent and the highest customer satisfaction.
2. Selection and production of high-quality standards.
3. Good governance. Build trust & loyalty to clients and partners.
4. A quick service. Delivery on time.
5.The accuracy of the order and number of delivery.หสม.เคเพาเวอร์ คอสเมติกส์
25/9 บางเชือกหนัง ตลิ่งชัน กทม.โทร 089-3305522
e-mail : sales@oralherb.com