จำหน่ายโดย
บริษัท เคเพาเวอร์แมเนจเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด
54/79 ถนน บรมราชชนนี แขวง ศาลาธรรมสพน์ เขต ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

โทร 089-3305522
website:www.oralherb.com
e-mail : sales@oralherb.com

distribution by.
K Power Management Group Co.,Ltd
54/79 Baromrachchonnee Rd. Salathummasop Thaweewattana Bangkok 10170

Tel +6689-3305522
website:www.oralherb.com
e-mail : sales@oralherb.com

__________________________________________________________________
เรามีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจด้านกิจการค้าส่ง ผลิตภัณฑ์ออรัลเฮิร์บโดย จัดจำหน่ายในรูปแบบค้าส่งให้กับบริษัท
ห้างร้าน และร้านค้าที่มีความสนใจในผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท ลูกค้าสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้ทาง
Website และร่วมเป็นคู่ค้าของเรา

We purpose to conduct the wholesale business about Oral Herb products supplying to company, store,
and retailer who has interested out product. The customer can see more information about our product
at website and be our partner.
หสม.เคเพาเวอร์ คอสเมติกส์
25/9 บางเชือกหนัง ตลิ่งชัน กทม.โทร 089-3305522
e-mail : sales@oralherb.com